Data Protection Regulation (GDPR)

Data Protection Regulation (GDPR)

 

Vanaf 25 mei is de General Data Protection Regulation (GDPR) ingegaan, denieuwe Europese privacywetgeving. In het kader van deze wet, krijg jevoortaan nog meer controle over je gegevens:

                - extra persoonlijke privacypagina

                - overzicht van jouw gegevens

                - mogelijkheid tot aanpassen, verwijderen van gegevens

                - verbeterde uitschrijfmogelijkheden op nieuwsbrieven en andere mailing.

 De vzw Steenenmuur bevestigt dat het de Europese verordening 2016/679 (GDPR-AVG) aangaande privacy regels volledig naleeft en verklaart zich akkoord met de daarin vermelde restricties aangaande persoonsgegevens en/of fotomateriaal aanwezig op deze site.

 

Proclaimer - Copyright statement - Privacy statement

 Dit is de officiële website van vzw Steenenmuur . Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Kom je toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, mail dan naar paul.van.nieuwenhuyzen@gmail.com

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel ten persoonlijke titel, gebruikt worden. Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beelden, geluid, softwaretoepassingen, ...) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen.

De vzw Steenenmuur  behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

De vzw Steenenmuur  verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt U terecht via paul.van.nieuwenhuyzen@gmail.com of peeterstheo33@hotmail.com

 Verwerkingsdoeleinden:

Vzw Steenenmuur  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers van onze website.Hieronder vindt U een overzicht van de verzamelde gegevens:

                - Voor- en achternaam

                - Emailadres

             - Telefoonnummer

Deze gegevens worden enkel verkregen via email naar  reservaties@steenenmuur .be

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a.(toestemming )van de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming. De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

 Overmaken aan derden

Er worden geen gegevens uitgewisseld met derden.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijndie noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied vanboekhouding)

 

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van depersoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan latenbeperken. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie( in een gestructureerde, gangbare en machinaalleesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de de persoonsgegevens te latendoorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van devolgende stappen te ondernemen:

                - een e-mail te verzenden naar het volgende adres: paul.van.nieuwenhuyzen@gmail.com of peeterstheo33@hotmail.com

                   - een brief te richten aan: vzw Steenenmuur Abdijlaan 11, 3111 Wezemaal

 Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijnpersoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor deBescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel-commission@privacycommission.be).